บริษัท เรโน เทค จำกัด ได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัย

บริษัท เรโน เทค จำกัด ได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัย จาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จำนวน 2 โครงการ และได้ทำการวิจัยพัฒนาสำเร็จปิดโครงการแล้ว ดังนี้ 1) เครื่องกลั่นตัวทำละลายมูลค่าสูงจากกากสารพิษอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีปั๊มความร้อนร่วมกับน้ำมันจากพืชมาใช้เป็นสารนำความร้อนเพื่อนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้โดยเสริมความปลอดภัยป้องกันการระเบิดด้วยการเติมคาร์บอนไดออกไซด์ 2) กรรมวิธีการปรับความเข้มข้นของกรดแบบใหม่ โดยใช้การผสมสารให้ความเย็นทางตรง เพื่อลดอุณหภูมิระหว่างผสม และขนาดของปฏิกิริยา