เราสามารถออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ระหว่าง Gas to Gas, Gas to Liquid, Vapor Condenser, Liquid Vaporizer เพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานแบบต่างๆ เช่น

-เครื่องลดความชื้นอากาศอัด โดยใช้น้ำ Cooling Tower , หรือ น้ำ Chiller มาถ่ายเทความร้อน  ส่งผลให้ ปริมาณไอน้ำในอากาศลดลง (ควบแน่น แล้วสามารถ drain ออก โดย Autodrain ได้)

-เครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooler both Fin Tube /Plate Cooler)

-เครื่องเพิ่มอุณหภูมิอากาศ สำหรับการอบแห้ง ด้วย Steam หรือ Hot Oil (Air Heater by Steam or Hot Oil)

-Vapor Condenser (Steam, Organic Solvent, Refrigerant condenser)

Thermal Design ออกแบบด้วย Software ASPEN , HTRI

Mechanical Design ออกแบบด้วย Codeware 

ผลิตตามมาตรฐานที่ต้องการ ASME

ตรวจสอบมาตรฐานตามมาตรฐานทีกำหนด