นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เรโน เทค จำกัด ("บริษัทฯ") มุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ดีที่สุด ให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ แต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด สำหรับบริษัทฯ คือการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของบริษัทฯ ในการ รักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯได้ เพื่อการค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตรวจสอบ อัตราต่าง ๆ ของบริษัทฯ และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯได้ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัว ท่านให้แก่บริษัทฯ หากท่านไม่ต้องการลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ และไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่เพิ่มเติมจากบริษัทฯ

บริษัทฯสามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯอาจใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บ รวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ใน การปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมถึงวันและเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดู หน้าเว็บเพจต่าง ๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และการเข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์ต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯอาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของลูกค้าที่มีบัญชีอยู่กับบริษัทฯ และใช้บริการระบบเชื่อม โยงข้อมูล ตลอดจนใช้บริการการชำระเงินเรียกเก็บของบริษัทฯ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยขอ งบริษัทฯนั้น บริษัทฯอาจใช้ระบบ "คุกกี้" (cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของคำขอของผู้ใช้บริการ ระบบ "คุกกี้" นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยม ชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดย "คุกกี้" นั้นจะได้รับการกำหนดโดยบริษัทฯ และจะสิ้นผลลง ภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของบริษัทฯ

การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของบริษัทฯนั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างถูกต้อง ตามกฎหมายเท่านั้น ได้แก่ การให้บริการที่ดีที่สุด และนำไปใช้เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และข้อเสนอพิเศษ ต่าง ๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือสงวน ไว้ หากบริษัทฯไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูล จากท่านโดยตรง โดยกระบวนการสมัคร และโดยทางบริการเสริมซึ่งต้องใช้บุคคลติดต่อกับท่าน หากท่านเลือกที่จะให้ ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร ลักษณะทางภูมิภาคที่อยู่อาศัย และเลขประจำตัวลูกค้าแก่บริษัทฯ ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใด ๆ ของท่านแก่บริษัทฯแล้ว บริษัทฯจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับของบริษัทฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทฯจะถูกเก็บรวบรวม และสงวนไว้ในระหว่างระยะเวลาที่บริษัทฯและท่านยังคงมีความ สัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มายังบริษัทฯ บริษัทฯจะเก็บเนื้อหาใน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และการโต้ตอบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบ ข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นมีความกระจ่างชัดมากน้อยเพียงใด

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯจะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดย อิสระ นอกจากนี้ บริษัทฯจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่บริษัทฯ หรือ ข้อมูลที่จัดสรรนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเรี่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง หรือ ข้อมูลที่จัดสรรนั้น ได้จัดสรรให้แก่สำนักงานข้อมูลเครดิตที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ หรือจัดสรรให้แก่ผู้แทนในการรายงาน ข้อมูลซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกัน หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น บริษัทฯอาจได้รับ การต้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทฯ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล นอกจากนี้ บริษัทฯยัง อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าแก่องค์กรผู้มีอำนาจของรัฐ เช่น ผู้ตรวจสอบของบริษัทฯแห่ง ประเทศไทยหรือบริษัทฯกลาง ซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้

บริษัทฯอาจทำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอก ในการที่จะพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการธุรกรรมของบริษัทฯ และ การจัดสรรปัจจัยสำคัญหรือบริการในนามของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับบริษัทฯ หรือเข้ามา ดำเนินการในนามของบริษัทฯนั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยัง ต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่บริษัทฯได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใดเข้ามาให้การสนับสนุนการ บริการของบริษัทฯ องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตามมาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของบริษัทฯด้วยเช่นกัน ในบางโอกาส บริษัทฯอาจเข้าทำความตกลงทางการตลาดร่วม และ / หรือ ร่วมโฆษณาส่งเสริมการขายกับบุคคล ภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูดลูกค้าใหม่ ๆ ซึ่งหากท่านสมัครเข้ามาเป็นบัญชีลูกค้าใหม่กับบริษัทฯอันเนื่องมา จากดำเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการที่จะยืนยันรับรองกับบุคคลภายนอกนั้นว่า ท่านได้ทำการเปิดบัญชี กับบริษัทฯด้วย

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

บริษัทฯจะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ การรักษาความถูกต้องของข้อมูล บริษัทฯมีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลทางการเงินของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความ สมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดตามการร้องขอของ ท่านได้อีกด้วย